Gå direkt till innehåll
Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2022 i Dynamic Code

Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2022 i Dynamic Code

Dynamic Code AB (publ) höll idag, den 21 juni 2022, årsstämma. Stämman genomfördes genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets vinst för räkenskapsåret 2021 ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte ska lämnas.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under räkenskapsåret 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja ledamöterna Petter Lundström, Anne Kihlgren, Sara Wimmercranz, Johan Thiel och Monika Elling. Mats Anderson och Julian Lee har avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget KPMG med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till ordförande i revisions- respektive ersättningsutskott därutöver ska utgå med 50 000 kronor vardera. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd löpande räkning.

Införande av incitamentsprogram 2022/2026 genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i bolaget genom emission av högst 174 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 .

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer bolagets dotterbolag med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare (ej VD) och övriga nyckelpersoner som är eller kommer bli anställda i bolaget enligt en i beslutet angiven maximal tilldelning per person och inom vissa yrkeskategorier. Stämman godkände beskriven vidareöverlåtelse.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 62 kronor. Teckningskursen har beräknats motsvarande 120 procent av det av styrelsen bedömda marknadsvärdet på aktien vid tidpunkten för kallelsen till stämman baserad på en värdering av bolaget utförd av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier i bolaget under en tvåmånadersperiod från datumet för publicering av bolagets finansiella rapport avseende tredje kvartalet 2026.

Bemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

_____
För mer detaljerad information om innehållet i besluten och fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats för Investor Relations.

Se även film med vd Louise Nylén där hon kommenterar verksamhetsåret 2021 nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Lundström, Styrelseordförande
Telefon: +46(0)70-823 01 32
E-post: petter.uk@gmail.com

Ämnen


Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digitala helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Kontakter

Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt Presskontakt 0708-114115

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett healthtech-bolag som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar med självprovtagning. Detta sker till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med hjälp av DNA-teknik och en digital helhetslösning får kunderna säkra diagnoser och uppföljande vård, effektivt och säkert. Vi har ett tydligt mål: Att ge människor mer kontroll över sin hälsa genom att erbjuda vården säkra diagnoser.

Dynamic Code
Wallenbergs gata 1
583 30 Linköping
Sweden